REGLAMENT

El Triatló Cross de Campredó es regirà pel reglament de competició de la FETRI amb la normativa bàsica següent que el complementarà.

NORMATIVA BÀSICA

El Triatló Cross de Campredó és una prova combinada de resistència on es combinen tres modalitats esportives repartides en 3 segments, NATACIÓ-BTT-CURSA A PEU amb transicions entre cada modalitat. Es pot participar en categoria individual i per relleus. L’ordre és l’assenyalat i el cronòmetre no es para fins creuar la línia de meta després de finalitzar el tercer segment.

La participació en el Triatló Cross de Campredó implica l’acceptació del present reglament.

PLACES. La prova podrà acollir un màxim de 250 corredors entre individuals i equips de relleus. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. El dia de la prova no s’acceptaran inscripcions. Una vegada hagi arribat al límit d’inscripcions, l’organització obrirà una llista d’espera amb els participants que s’hagin quedat fora de l’esdeveniment. L’organització resoldrà en un termini no inferior a les 72 hores prèvies a l’esdeveniment la participació o no dels participants en espera sota estricte ordre d’inscripció. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat anteriorment.

INSCRIPCIONS. Els corredors han d’haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció. La inscripció no confirma la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. Una vegada formalitzat el pagament, en cap cas es retornarà l’import de la mateixa. En cas de no poder participar no és retornarà l’import de la inscripció. L’organització no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes en el formulari de la inscripció. La inscripció inclou: borsa del corredor, avituallamients, dorsals, sistema de cronometratge xip, classificacions instantànies, servei de guarda-roba, assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d’accidents.

PREUS INSCRIPCIONS:

  • Individual – 18€
  • Relleus 2 – 30€
  • Relleus 3 – 36€

CONDICIÓ FÍSICA. Els participants, al moment de fer la inscripció, declaren estar preparats per realitzar les proves i seran els únics responsables del seu estat de forma, així com, els problemes mèdics que puguin derivar. El dopatge està prohibit. Una vegada feta la inscripció, l’atleta accepta que actua, en totes les situacions, sota la seva responsabilitat.

CATEGORIES. S’estableix una categoria absoluta femenina, una altra masculina en categoria individual. S’estableixen les sub-categories: Cadet (15-17) sub-23(18-23), veterà (40+). Els trofeus no són acumulables. Els equips de relleus podran ser de 2 o 3 components. Els equips seran masculins, femenins o mixtes, aquests últims tindran que incorporar com a mínim un component de diferent sexe que la resta.

TROFEUS
Seran els següents:

  • Als 3 primers classificats en cada categoria individual i per equips.

SANCIONS. Totes les infraccions que signifiquin el no compliment de algun punt del reglament donaran lloc a la desqualificació del participant. Al tercer registre per part del personal autoritzat de controlar la cursa, es desqualificarà al participant.

MODIFICACION DE TRAMS O SUSPENSION TOTAL DE LA PROVA. En el cas d’inclemències meteorològiques els recorreguts es poden veure afectats. En cap cas es reemborsarà l’import de la inscripció.

IDENTIFICACIÓ. Tant el participant com la seva bicicleta portaran visible el dorsal assignat.

BICICLETA.
La bicicleta serà de BTT però també seran admeses les bicicletes de ciclocros. El dorsal anirà col·locat a la part davantera del manillar fixat amb brides.

CONDUCTA DELS PARTICIPANTS:
NORMATIVA. El participant està obligat a respectar les normes de comportament establertes en aquest reglament. Les faltes amb una gravetat determinada seran sancionades segons el reglament de disciplina esportiva.

ABANDONAMENT. El participant que abandona la competició està obligat a treure’s el dorsal i comunicar als jutges/voluntaris el seu abandonament. Haurà de retirar-se en un punt de control. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat terrestre o aeri.

TRASLLAT. L’organització només es compromet a tornar els participants, al punt d’arribada de la prova, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat. L’organització no retornarà als participants que hagin abandonat fins que hagi finalitzat la prova, a fi d’assegurar el desenvolupament òptim de la mateixa.

MEDI AMBIENT. A tot moment el participant està obligat a respectar el medi ambient de la zona en què se celebra la prova, no abandonant objectes, ni actuant de forma agressiva amb l’entorn. Els participants hauran de conservar i preservar el mitjà actuant amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant qualsevol adversitat.

MATERIAL. L’organització no es fa responsable de possibles pèrdues de material. S’aconsella dipositari aquell material imprescindible per dur a terme la prova.

SEGURETAT:
EQUIPAMENT. Els participants són responsables personalment que el seu equip estigui en condicions reglamentàries al començament de la prova. El participant és responsable del seu propi equip i ha de comprovar que les seves característiques s’ajustin a les del reglament. A més, haurà d’utilitzar, sense modificar, tots els dorsals i elements d’identificació proporcionats per l’organitzador.

ESTAT FÍSIC. És responsabilitat del participant estar ben preparat per a la prova. És a dir, gaudir d’un bon estat de salut física en general, així com un nivell acceptable de preparació. La possessió de la llicència federativa no assegura ni cobreix aquesta responsabilitat.

NORMATIVA. El participant té l’obligació de conèixer i respectar aquestes regles de competició, així com, les normes de circulació i les instruccions dels responsables de cada prova. També és obligació del participant el coneixement dels recorreguts.

VOLUNTARIETAT. Els inscrits en la carrera participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys dels participants en la prova.

ASSEGURANCES. L’entitat organitzadora comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil per a l’esdeveniment i que cobrirà tots els atletes participants en la prova. L’entitat organitzadora contractarà una assegurança d’accidents per a cadascun dels atletes participants en la prova.

INCIDÈNCIES. Els participants de la carrera hauran d’alertar en el punt de control o avituallamiento més proper qualsevol tipus d’incidència. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per prestar-li tota l’ajuda possible.

ASSISTÈNCIA MÈDICA. L’organització disposa d’un equip de seguretat terrestre, format per ambulància medicalizada i TTS, amb l’objectiu de cobrir els primers auxilis, possibles evacuacions i / o trasllats a un centre hospitalari.

CONTROL. Durant els recorreguts hi haurà diferents punts de controls. Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts. L’organització es reserva el dret de col·locar controls sorpreses al llarg del recorregut.

AVITUALLAMIENTS. Durant el recorregut els avituallamientos seran líquids i sòlids: aigua, begudes isotòniques i fruita. El avituallamient d’arribada serà líquid i sòlid. Els corredors trobaran aigua, refrescs, begudes isotòniques, barretes energètiques, fruïta, llaminadures, entre d’altres. Els atletes han de llançar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització.

AJUDES EXTERNES. Els participants no poden rebre cap tipus d’ajuda, ni externa ni entre si, al marge de l’establerta, i a les zones determinats, per l’organització excepte en cas d’emergència. L’incompliment d’aquest norma serà sancionant amb la desqualificació del participant que hagi rebut l’ajuda.

COACHING. Els participants no poden ser acompanyats ni recolzats des de vehicles o peu. Si això es produeix, el participant serà advertit. Si la situació no es rectifica, la sanció és la desqualificació. Els ajudants o entrenadors podran donar els seus consells i informacions col·locant-se els costats del recorregut, quiets al pas dels participants.

PROTECCIÓ DE DADES I IMATGE
PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb la Llei Orgànica 15 /1999 de 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
IMATGE. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ja la pròpia imatge, es demana consentiment als atletes per poder publicar fotografies on els corredors siguin clarament identificables.

ACCEPTACIÓ. Amb la mateixa inscripció l’atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades durant la prova.

ÚS D’IMATGES. L’organització podrà utilitzar les imatges de la carrera per motius d’interès propi ( pàgines web, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per a revistes o publicacions, presentacions digitals, entre uns altres ).

SANCIONS I APEL·LACIONS
INCOMPLIMENT. L’incompliment de les normes de competició contemplades en aquest reglament o de les indicacions dels jutges, serà motiu de sanció.
RECLAMACIONS. Els participants inscrits podran fer reclamacions i / o apel·lacions. Les apel·lacions i reclamacions seran tractades i estudiades detingudament.
RESPOSTA. Una vegada analitzada l’apel·lació o reclamació es formularà una resposta.

RECORREGUTS. No realitzar els circuits marcats és motiu de desqualificació encara que no suposi una retallada en distància dels mateixos.